top of page
Polityka prywatności / RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Monika Kaleta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Monika Kaleta, przy ul. Widok 8, piętro 5, 00-023 Warszawa, NIP: 9591991428.

2. Użytkownikiem jest to każda osoba fizyczna przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach kontaktowych oraz gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie  podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej i firmie księgowej oraz podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji zobowiązań związanych z ewentualną umową zawartą z Użytkownikiem.

5. Zawarcie i realizacja umowy, obsługa zleceń Użytkownika, udzielanie odpowiedzi na zapytania wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

a) ​imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer numer NIP / PESEL,

d) adres siedziby /  zamieszkania,

e) przekazane dane podatkowe, finansowe i dotyczące stanu majątku,

f) numer telefonu,

g) ewentualne inne dane, których podanie może być obligatoryjne w związku z prowadzeniem określonych spraw, np. postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych,

h) adres IP.

6. Obsługa formularza kontaktowego wymaga przetwarzania danych osobowych w     postaci adresu e-mail. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do ewentualnego kontaktu z użytkownikiem.

7. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest, z zastrzeżeniem wyjątków prawnie przewidzianych, do żądania dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

9. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kierować na następujący adres e-mail: monika.kaleta@adwokatura.pl. W treści Zgłoszenia należy wskazać: a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, c) przedstawić swoje żądania, d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

10. Dane osobowe są przetwarzane do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z usługami Administratora. 

11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

 

bottom of page